اخبار و رویداد

گواهی صلاحیت ماده ۴

گواهینامه صلاحیت موضوع ماده ۴ قانون حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری، صادر شد.

براین اساس، مهندسان مشاور فرمیتن طرح نگار رتبه یک تسهیل گری و رتبه دو کارگزاری کسب کرد.